Moravskoslezsky SEM - title

 

 

Sdružení organizuje vzdělávací kurzy, zážitkové semináře, formální i neformální setkávání mladých. Snaží se poskytnout prostor pro setkávání evangelíků s mládeží jiných církví, s mimocírkevní mládeží a nabízí možnost mezinárodních kontaktů a spolupráce. SEM je místem, kde se můžete zamýšlet na Božím slovem, nacházet kamarády, zažívat společné obohacující chvíle nebo se sami realizovat. Cíle SEMu se Moravskoslezský SEM snaží realizovat pořádáním následujících aktivit:

Volejbalový turnaj

Hlavní organizátor je sbor ČCE Odry. SEM na této akci spolupracuje.  Hlavní náplní je klání volejbalových týmů nejen ze sborů ČCE, ale i jiných církví. Přístup mají i lidé z necírkevního prostředí.

Kudy Komenský nechodil

Víkendové setkání, jehož hlavním smyslem je budovat vztahy mezi jednotlivými mládežníky. Kromě krátké tůry je možnost hrát různé hry, sdílet se s druhými, trávit čas nad Biblí, v modlitbách, zpěvem, různými rozhovory a debatami o aktuálních otázkách doby.

Seniorátní dny mládeže

I zde je možné posilovat vzájemné vztahy, mimo to je ale důraz kladen na vzdělávání se. Nezbytnou součástí je přednáška, diskuse, ale také sport, vycházka, čas na rozhovory a setkání se s přáteli i Bohem.

Ostravské listopadání

Hlavním organizátorem této akce je sbor ČCE v Ostravě. SEM na této akci spolupracuje. Jedná se o malý hudební festival, kde je možno se seznámit s různými křesťanskými amatérskými kapelami, ale také poslechnou už i ty zkušenější a známější.

Letní seniorátní týden

Letní seniorátní týden (LST) je akcí, která je pořádána každoročně od roku 2002. Dříve byla pořádána Seniorátním odborem mládeže českobratrské církve evangelické (ČCE), v roce 2007 však tuto činnost přebralo sdružení SEM, který na práci Seniorátního odboru bezprostředně navazuje, a to i personálně. Jde tedy o již tradiční akci pořádanou v závěru prázdnin.

Prostřednictvím Letního seniorátního týdne Moravskoslezský SEM usiluje o vytvoření dostatečně atraktivní alternativy pro volnočasové aktivity mládeže, která je v dnešní době doslova zavalena nejrůznějšími možnostmi, jak svůj volný čas trávit. Zároveň se Moravskoslezský SEM svým působením snaží vytvořit zázemí, které bude mladým lidem poskytovat možnost poznávat a setkávat se se sebou samotnými, setkávat se se svými vrstevníky a zažívat s nimi dar společenství a v neposlední řadě se také seznamovat se základy křesťanské víry a setkávat se s Bohem.

Tato akce má podobu týdenního pobytu, konaného vždy těsně před startem nového školního roku. Náplní této akce jsou nejen aktivity zaměřené na bezprostřední seznamování mladých lidí se základy křesťanství a jeho důsledky pro osobní život člověka i jeho jednání ve společnosti, ale také nabízí atraktivní možnost sportovního, kreativního a aktivního trávení volného času. Stejně tak zahrnuje aktivity, v jejichž důsledku dochází k navazování a posilování přátelských vztahů mezi účastníky LST. Pobyt je tedy sice relativně krátkodobou aktivitou, naplňuje však své cíle také z dlouhodobého hlediska, poněvadž podporuje realizaci aktivit mládeže v jednotlivých místech a na lokální úrovni a do značné míry pozitivně „aktivizuje“, což se projevuje v jejich aktivit na úrovni lokální – jednotlivých sborů ČCE.

Akce má také částečně ekumenický charakter – LST se účastní také členové jiných církví než ČCE (zejména církve římskokatolické), nebo dokonce i mladí, kteří prozatím nejsou zakotveni v žádné církvi, drtivá většina účastníků však patří mezi členy sborů ČCE.

Předpokládané pozitivní dopady a přínosy projektu je možné odhadovat ze zkušeností nabytých v jeho minulých ročnících. Díky LST došlo k větší informovanosti a zájmu dětí a mladých lidí o náboženské i morální a etické otázky spojené s křesťanstvím. Navíc bylo po každém LST možné pozorovat výraznou aktivizaci skupiny dětí a mládeže v rámci jednotlivých sborů ČCE v regionu. Tato aktivizace se v dlouhodobém horizontu ukázala jako přetrvávající, nikoliv pouze nárazová a krátkodobá – existující pouze dokud neopadne bezprostřední nadšení a nabyté zážitky. Jednoznačným důkazem tohoto trendu je výrazný nárůst počtu účastníků projektu v uplynulých šesti letech: v roce 2002 se LST zúčastnilo přibližně 20 lidí, v roce 2007 již jejich počet dosahoval celkem asi 70.

Podpora aktivit mládeže na sboru

Aktivitami, které SEM vyvíjí se snaží působit také přímo ve sborech ČCE, především v Moravskoslezském seniorátě. SEM pořádá akce, které mají za cíl vychovávat osobnosti, které budou pracovat ve svých sborech a ve svých mládežích. Mnoho programů na setkání pro aktivní mládežníky je věnováno tomu, jak vést mládež, jak připravovat program na setkání mládeže nebo třeba jak se dívat na Bibli netradičními pohledy.

SEM spolupracuje s pastorační pracovnicí pro mládež, která také pracuje s mládeží přímo na sborech. V případě dotazů či prosbou o pomoc se můžete obrátit přímo na ni:
Pavlína Lakomá
pavli.stefkova (at) gmail.com

 

Duchovní víkendy

Cyklus víkendových setkání zaměřený na získávání různých rad, metod, povzbuzení a sdílení zkušeností při práci se skupinami mládeže, přípravě programů pro setkání a vůbec budování a posilování skupin mládeže ve sborech.

Tyto víkendy jsou také určeny k duchovnímu budování těch, kteří se jich zúčastňují. Jedná se spíše o komornější akce, proto jde také ve velké míře o vnitřní obnovu člověka.

Setkávání konfirmandů a mladší mládeže
Víkendové akce především pro konfirmandy nebo čerstvé absolventy konfirmačního cvičení ve sborech ČCE Moravskoslezského seniorátu.

Důraz je kladen na navazování nových vztahů mezi lidmi stejné generace, posilování vazeb a rozšiřování obzorů.